Zarządzenia

 

Opublikowane przez: administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2021-01-11 12:35:37.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Lutowiska z
dnia 20 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr 11/2019
Wójta Gminy Lutowiska
z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (tj. Dz. U. 2018 poz. 1431) zarządzam, co następuje:
§1
1. Ogłaszam otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP.
2. Nabór dotyczy podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§2
1. Powołuje Komisję ds. wyboru partnera projektu w składzie:
1) Ewa Kita- Przewodniczący Komisji
2) Iwona Mielcarek Członek Komisji
3) Bogusław Dyrek- Członek Komisji
§3
Ogłoszenie o naborze zostanie umieszczone na stronie Urzędu Gminy Lutowiska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-02-20 10:40:26.
 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska z dnia 29 stycznia 2019 r.

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-01-29 11:18:20.
 Zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy Lutowiska z dnia 4 stycznia 2019r. w sprawie przeprowadzenia w 2019 r. wyborów do organów sołectwa w Gminie Lutowiska

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2019-01-04 09:49:50 | Data modyfikacji: 2019-01-10 11:54:41.
 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska nr 37/2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-09-20 14:19:16.
 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska nr 21/2017

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-05-16 14:55:29.
 Zarządzenie Wójta Gminy Lutowiska w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lutowiska na lata 2017-2023

Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański | Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:42:35.
Data wprowadzenia: 2017-05-12 13:42:35
Opublikowane przez: z up. Zofii Bacior Michalskiej administrator wew. Marcin Stański